Nhảy đến nội dung

Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Toàn Tiểu Bang năm 2022

Ngày, Thời Hạn và Thông Tin Bổ Sung
Mỗi cuộc bầu cử được kiểm soát bởi các thời hạn quan trọng và các thời hạn này phải được đáp ứng. Từ việc lập hồ sơ ứng cử viên, bắt đầu gửi phiếu bầu-qua-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu – chúng tôi đã tập hợp tất cả những ngày quan trọng này vào một nơi để quý vị có thể xem hoặc in ra. 

Có Nội Dung Gì trên Phiếu Bầu
Xem tất cả các nội dung tranh cử sẽ có trên phiếu bầu, hoặc các nội dung hội đủ điều kiện được thể hiện trên phiếu bầu cho cuộc bầu cử sắp tới.

Xem các nội dung tranh cử trên phiếu bầu ►

Date:
06/07/2022
Archived:
No