Nhảy đến nội dung

Lựa Chọn Bỏ Phiếu

Nhiều Sự Chọn Lựa Hơn. Nhiều Cách Hơn.

Trung Tâm Bầu Cử có nghĩa là nhiều sự lựa chọn hơn cho cử tri. Bầu cử không còn là sự kiện một ngày. Việc bỏ phiếu bắt đầu một tháng trước bất kỳ ngày bầu cử nào khi mà mỗi cử tri sẽ nhận được phiếu bầu-qua-thư.

Thời Gian Tuyển Dụng Đã Kết Thúc

Hiện nay, Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange không còn nhận đơn xin việc làm cho vị trí Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng. Quý vị có quan tâm đến các cơ hội tuyển dụng trong tương lại không? Hãy bấm vào bên dưới để được bổ sung vào danh sách những người có quan tâm về điều này. 

Kết Quả Bầu Cử

Các kết quả bầu cử chi tiết, chính xác, và nhanh chóng ngay trong tầm tay của quý vị. Hãy tùy chỉnh cách quý vị xem các kết quả bầu cử và hơn nữa.

Subscribe to