Nhảy đến nội dung

Press Releases

CA, Quận Orange Công Bố Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử có Chỉnh Sửa năm 2021

Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử được Chỉnh Sửa năm 2021 mô tả cách các cuộc bầu cử được điều hành ở Quận Orange.  

SANTA ANA, CA – Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử có Chỉnh Sửa được cập nhật trên trang mạng của Sở Ghi Danh Cử Tri tại ocvote.com/eap. Kế hoạch có sẵn bằng tiếng Anh và được biên dịch qua tiếng Trung Hoa, tiếng Đại Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Ba Tư, tiếng Gujarati, tiếng Nhật, và tiếng Tagalog sẽ được đăng sau đó theo luật của liên bang và tiểu bang. 

Bầu Cử CA, Orange Tổ Chức Kiểm Toán Sau Bầu Cử về kết quả Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc Bang California

Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ tổ chức kiểm tra hệ thống bỏ phiếu và kiểm toán sau bầu cử bổ sung cho những điều được quy định theo luật California.

SANTA ANA, CA - Ngày 16 Tháng Chín, 2021 - Quận Orange sẽ tổ chức một số kiểm tra và kiểm toán sau bầu cử bắt đầu từ Thứ Tư, Ngày 22 Tháng Chín, 2021.

Clone of Các Hệ Thống Bỏ Phiếu của Quận Orange Được Kiểm Tra về Độ Chính Xác

Việc kiểm tra được tiến hành để chuẩn bị cho Cuộc Bầu Cử cho Chức Vụ Khuyết thuộc Khu Vực Giám Sát Thứ Hai vào Ngày 9 Tháng Ba, 2021

SANTA ANA, CA - Việc kiểm tra độ chính xác cho hệ thống bỏ phiếu của Quận Orange sẽ bắt đầu từ Ngày 16 Tháng Hai, 2021, và sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các thiết bị đã được bao gồm trong cuộc kiểm tra. Do quy trình kéo dài bao gồm tất cả các thiết bị trong cuộc kiểm tra, Việc Đối Chiếu Kiểm Tra về Độ Chính Xác và Hợp Lý có thể chưa được diễn ra cho đến khi ít nhất là một tuần sau khi việc kiểm tra bắt đầu. Việc Kiểm Tra Độ Chính Xác và Hợp Lý là được bắt buộc theo luật được tiến hành trước mỗi cuộc bầu cử.

Bầu Cử CA, Quận Orange Tổ Chức Học Viện về Quy Cách Phân Bổ Lại Khu Vực

Các thành viên có quan tâm trong công chúng có thể đăng ký các khóa huấn luyện trực tuyến về quy cách phân bổ lại khu vực bằng cách truy cập ocvote.com/academy.

SANTA ANA, CA – Ngày 2 Tháng Bảy, 2021 – Do tính chất kỹ thuật và phức tạp của quy trình phân bổ lại khu vực ở địa phương, Sở Ghi Danh Cử Tri sẽ tổ chức buổi khai mạc Học Viện về Quy Cách Phân Bổ Lại Khu Vực của sở với hai khóa học vào Ngày 21 và 28 Tháng Bảy. Theo sau việc Thống Kê Dân Số năm 2020, các đường ranh giới của khu vực sẽ được vẽ lại căn cứ vào dữ liệu Thống Kê Dân Số để phản ánh các thay đổi về dân số theo quy định của luật trước chu kỳ bầu cử năm 2022. 

Bầu Cử CA, Orange Tổ Chức Kiểm Toán Sau Bầu Cử về kết quả Cuộc Bầu Cử cho Chức Vụ Khuyết thuộc Khu Vực Giám Sát Thứ Hai

Việc kiểm toán phiếu bầu sẽ được tổ chức để cung cấp bằng chứng thống kê rõ rệt rằng kết quả bầu cử là chính xác.

SANTA ANA, CA - Ngày 5 Tháng Ba, 2021 – Quận Orange sẽ tổ chức một cuộc kiểm toán sau bầu cử bắt đầu từ Thứ Năm, Ngày 11 Tháng Ba, 2021. 

Việc kiểm toán sau bầu cử sẽ bao gồm việc nhân viên xác nhận phiếu bầu trên giấy đã được bầu để cung cấp bằng chứng rằng kết quả là chính xác. 

Trích lời Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri ông Neal Kelley

Quận Orange, CA Hệ Thống Bỏ Phiếu Được Xác Nhận là Chính Xác Sau Khi Kiểm Tra

Hệ thống bỏ phiếu và tất cả thiết bị bỏ phiếu đã được kiểm tra và kiểm toán để chuẩn bị cho Cuộc Bầu Cử cho Chức Vụ Khuyết thuộc Khu Vực Giám Sát Thứ Hai Ngày 9 Tháng Ba, 2021.

SANTA ANA, CA – Vào Thứ Ba, Ngày 16 Tháng Hai, 2021, Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange đã tiến hành việc kiểm tra Độ Chính Xác và Hợp Lý theo định kỳ và bắt buộc cho hệ thống bỏ phiếu và tất cả các thiết bị của sở cho Cuộc Bầu Cử cho Chức Vụ Khuyết thuộc Khu Vực Giám Sát Thứ Hai Ngày 9 Tháng Ba, 2021.

Các Hệ Thống Bỏ Phiếu của Quận Orange Được Kiểm Tra về Độ Chính Xác

Việc kiểm tra được tiến hành để chuẩn bị cho Cuộc Bầu Cử cho Chức Vụ Khuyết thuộc Khu Vực Giám Sát Thứ Hai vào Ngày 9 Tháng Ba, 2021

SANTA ANA, CA - Việc kiểm tra độ chính xác cho hệ thống bỏ phiếu của Quận Orange sẽ bắt đầu từ Ngày 16 Tháng Hai, 2021, và sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các thiết bị đã được bao gồm trong cuộc kiểm tra. Do quy trình kéo dài bao gồm tất cả các thiết bị trong cuộc kiểm tra, Việc Đối Chiếu Kiểm Tra về Độ Chính Xác và Hợp Lý có thể chưa được diễn ra cho đến khi ít nhất là một tuần sau khi việc kiểm tra bắt đầu. Việc Kiểm Tra Độ Chính Xác và Hợp Lý là được bắt buộc theo luật được tiến hành trước mỗi cuộc bầu cử.

Thông Báo cho Công Chúng về Việc Đếm Lại Phiếu Bầu cho Chức Vụ thuộc Học Khu Thống Nhất Brea Olinda, Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Ủy Viên Quản Trị Khu 5

SANTA ANA, CA – Ngày 30 Tháng Mười Một, 2020 – Theo Bộ Luật Bầu Cử California mục 15628, Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange sẽ tiến hành việc đếm lại các lá phiếu đã bầu cho chức vụ thuộc Học Khu Thống Nhất Brea Olinda, Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Ủy Viên Quản Trị Khu 5 theo yêu cầu của ứng cử viên Gail Lyons.

Bầu Cử CA, Quận Orange Chứng Nhận Kết Quả của Cuộc Tổng Tuyển Cử

Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Năm 2020 ở Quận Orange có tỉ lệ phiếu bầu cao nhất trong một Cuộc Bầu Cử Tổng Thống kể từ năm 1964

SANTA ANA, CA – Ngày 25 Tháng Mười Một, 2020 – Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri ông Neal Kelley vừa chứng nhận các kết quả chính thức của Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống, được tổ chức vào Thứ Ba, Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020.