Nhảy đến nội dung

Lịch Báo Cáo Kết Quả Bầu Cử

► Lịch Báo Cáo Kết Quả của Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Thống Đốc Bang California Ngày 14 Tháng Chín, 2021

Thứ Ba, Ngày 14 Tháng Chín - 8:05 giờ tối. Kết quả không chính thức đầu tiên của Đêm Bầu Cử (tất cả phiếu bầu qua thư đã nhận cho đến 12 giờ trưa của Ngày 14 Tháng Chín).

Thứ Ba, Ngày 14 Tháng Chín - 9:00 giờ tối - Kết quả không chính thức đầu tiên về việc đích thân đến bỏ phiếu.

Thứ Ba, Ngày 14 Tháng Chín - 9:30 giờ tối - Kết quả không chính thức thứ hai về việc đích thân đến bỏ phiếu.

Thứ Ba, Ngày 9 Tháng Chín - 10:00 giờ tối. - Kết quả không chính thức thứ ba về việc đích thân đến bỏ phiếu.

Thứ Ba, Ngày 9 Tháng Chín - 10:30 giờ tối - Kết quả không chính thức cuối cùng về việc đích thân đến bỏ phiếu.

Thứ Tư, Ngày 15 Tháng Chín - 5:00 p.m. - Kết quả đầu tiên được cập nhật sau Ngày Bầu Cử (sẽ bao gồm phiếu bầu được gửi bưu điện trước 8 giờ tối Ngày 14 Tháng Chín).

Các cập nhật sẽ được tiếp tục cho mỗi ngày làm việc trong tuần vào lúc 5:00 giờ chiều trong giai đoạn kiểm phiếu cho đến khi kết quả chính thức cuối cùng được công bố.