Nhảy đến nội dung

Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro & Đếm Phiếu Tay 1%

Kiểm toán giới hạn rủi ro là một quy trình để cung cấp bằng chứng thống kê rõ rệt rằng kết quả bầu cử là chính xác, hoặc có khả năng cao trong việc điều chỉnh kết quả cho đúng khi kết quả đó không trùng khớp với kết quả đếm phiếu hoàn toàn bằng tay. Bản thân việc kiểm toán này yêu cầu có người kiểm tra và xác nhận nhiều phiếu bầu hơn cho những chức vụ có sự tranh đua sát sao và ít phiếu bầu hơn cho những chức vụ có chênh lệch lớn.

Thông Cáo Báo Chí – Bầu Cử CA, Quận Orange Tiến Hành Việc Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro của Kết Quả Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Cử Tổng Thống


Kết Quả Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro
Kết quả cuối cùng của việc kiểm toán được đăng ở đây. 
Xem kết quả cuối cùng

Tiến Độ Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro & Đếm Phiếu Tay 1%
Chúng tôi sẽ đăng các kết quả và tiến độ của quy trình kiểm toán giới hạn rủi ro.
Xem tiến độ kiểm toán giới hạn rủi ro

Tải Tập Tin Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro
Chúng tôi sẽ tạo ra các tập tin có thể được tải xuống để sử dụng khi tiến hành việc kiểm toán giới hạn rủi ro.
Xem các tập tin có sẵn để tải xuống

Xem Việc Lựa Chọn Ngẫu Nhiên
Việc lựa chọn ngẫu nhiên được thực hiện bằng cách tung xúc xắc, và được dùng để xác định một chuỗi phiếu bầu ngẫu nhiên sẽ được dùng để kiểm toán. 
Xem Việc Lựa Chọn Ngẫu Nhiên

Xem Video Phát Sóng Trực Tiếp của Việc Kiểm Toán Giới Hạn Rủi Ro & Đếm Phiếu Tay 1%
Chúng tôi sẽ phát sóng việc kiểm toán giới hạn rủi ro.
Xem Video Phát Sóng Trực Tiếp