Nhảy đến nội dung

Dãy Số Lựa Chọn Ngẫu Nhiên của Việc Kiểm Toán Hạn Chế Rủi Ro

Dãy Số lựa chọn ngẫu nhiên: 92657835917072365834

  • Dãy số lựa chọn ngẫu nhiên được tạo ra bởi nhiều người, gồm cả công chúng, gieo xúc xắc 10 mặt.
  • Dãy số lựa chọn ngẫu nhiên được sử dụng để tạo ra các chuỗi phiếu bầu ngẫu nhiên được dùng để kiểm toán.
  • Dãy số lựa chọn được sử dụng cùng với chương trình thiết lập số liệu ngẫu nhiên giả định Ron Rivest's (MIT) "sampler.py" và biểu thị phiếu bầu để lập ra mẫu ngẫu nhiên có thể xác nhận một cách công khai. Các quan sát viên có thể mô phỏng lại mẫu này một cách độc lập, dùng ví dụ của Chương Trình Thiết Lập Số Liệu Ngẫu Nhiên Giả Định sử dụng SHA-256 tại https://www.stat.berkeley.edu/~stark/Vote/auditTools.htm