Nhảy đến nội dung

Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange

Lối Ra Vào Công Cộng Phục Vụ Công Chúng của chúng tôi hiện đang đóng cửa do chúng tôi tiếp tục tuân thủ các nỗ lực làm chậm sự lây lan của COVID-19. Quý vị có thể liên lạc với văn phòng của chúng tôi, từ Thứ Hai – Thứ Sáu, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều theo số điện thoại 714-567-7600, hoặc truy cập ocvote.com để được trợ giúp. Cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị. Hãy giữ an toàn và bảo vệ sức khỏe.

Việc Bỏ Phiếu ở Quận Orange

Việc Bầu Cử Đang Thay Đổi!

Các kỳ bầu cử sắp tới ở Quận Orange sẽ được tiến hành khác với trước đây, với sự xuất hiện của Trung Tâm Bầu Cử. Một Trung Tâm Bầu Cử sẽ tốt hơn là một phòng phiếu truyền thống-Trung Tâm Bầu Cử là một trải nghiệm về dịch vụ bầu cử hoàn chỉnh. Bầu lá phiếu của quý vị ở bất kỳ địa điểm nào, hãy ghé qua vào cuối tuần, ngay cả ghi danh để bầu cử. Hãy tham khảo tất cả lợi ích của việc bỏ phiếu tại Trung Tâm Bầu Cử, tất cả được thiết kế để cải thiện trải nghiệm cho cử tri.

Do dịch COVID-19, việc bỏ phiếu và bầu cử sẽ khác biệt trong Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020. Hãy tìm hiểu thêm bằng cách bấm vào đây.

Bỏ Phiếu ở Bất Kỳ Nơi Nào

Giờ đây quý vị có thể bỏ phiếu tại bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào trong Quận Orange. Hãy bấm vào đây để xem danh sách các Trung Tâm Bầu Cử. Xác định vị trí của một Trung Tâm Bầu Cử ở bên dưới.

Bỏ Phiếu tại Nhà

Tất cả các cử tri đã ghi danh trong Quận Orange sẽ nhận một phiếu bầu-qua-thư. Nếu quý vị muốn đích thân đến bỏ phiếu, quý vị có thể đến bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào.

Các Thùng Đựng Phiếu Bầu

Giao phiếu bầu của quý vị trực tiếp đến chúng tôi một cách bảo mật bằng việc mang đến bất kỳ thùng đựng phiếu mới nào. Hãy bấm vào đây để xem danh sách các thùng đựng phiếu bầu. Xác định vị trí của một thùng đựng phiếu bầu ở bên dưới.

Các Thùng Đựng Phiếu Bầu

Quý Vị Nhận Được Một Tờ Khai?

Nếu quý vị đã nhận được một tờ khai do quý vị quên ký tên trên phong bì phiếu bầu-qua-thư hoặc trên phong bì Ghi Danh Có Điều Kiện của quý vị, hoặc là chữ ký của quý vị trên phong bì phiếu bầu-qua-thư không trùng khớp, quý vị có thể gửi lại tờ khai đó đến văn phòng của chúng tôi qua đường bưu điện, email, hoặc fax. Hãy bấm vào nút bên dưới để tải về một bản sao của tờ khai, và nhận hướng dẫn cách gửi trả tờ khai đó.