Skip to main content

Ửng Cử Viên

Thông Tin Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên

Dù quý vị muốn tranh cử hay chỉ đang cân nhắc điều này, vui lòng bấm vào nút bên dưới để có thông tin chi tiết giúp quý vị bắt đầu, gồm có thông tin về Điều Lệ Cải Tổ Vận Động Tranh Cử của Quận Orange.

Thông Tin Lập Hồ Sơ và Hoạch Định

Cổng Thông Tin Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên

Lịch Hẹn Lập Hồ Sơ cho Ứng Cử Viên

Sổ Tay cho Ứng Cử Viên

Bản Theo Dõi Việc Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên

Phiên Bản Danh Sách có thể In Được


Gồm Các Lời Phát Biểu

Cổng Thông Tin Vận Động Tài Chính

Cần xem công bố vận động tài chính, hồ sơ, xem điều lệ cải tổ vận động, hay muốn biết thêm thông tin? Vui lòng bấm vào nút bên dưới để xem cổng thông tin vận động tài chính của chúng tôi.