Nhảy đến nội dung

Đặt Hẹn để Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên

Ứng cử viên được khuyến khích làm hẹn để hoàn tất việc lập hồ sơ ứng cử viên. Khi quý vị đặt lịch hẹn, quý vị có thể chọn cuộc hẹn từ xa, điều này được khuyến khích vì sự an toàn cho quý vị, cũng như nhân viên của chúng tôi. Quý vị có thể tiến hành cuộc qua Zoom, và đường dẫn sẽ được cung cấp cho quý vị trước thời gian bắt đầu cuộc hẹn. 

Các buổi hẹn sẽ có sẵn khi giai đoạn kế tiếp để lập hồ sơ ứng cử viên bắt đầu. Vui lòng kiểm tra phần bầu cử trên trang mạng để có thông tin về cuộc bầu cử sắp tới.