Nhảy đến nội dung

Cuộc Bầu Cử cho Chức Vụ Khuyết thuộc Khu Vực Giám Sát Thứ Hai Năm 2021

Ngày, Thời Hạn và Thông Tin Bổ Sung
Mỗi cuộc bầu cử được kiểm soát bởi các thời hạn quan trọng và các thời hạn này phải được đáp ứng. Từ việc lập hồ sơ ứng cử viên, bắt đầu gửi phiếu bầu-qua-thư hoặc ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu – chúng tôi đã tập hợp tất cả những ngày quan trọng này vào một nơi để quý vị có thể xem, hoặc in ra. 

Xem lịch trình của Cuộc Bầu Cử cho Chức Vụ Khuyết thuộc Khu Vực Giám Sát Thứ Hai Năm 2021 ►

Thông Báo về Giai Đoạn cho Công Chúng Kiểm Tra liên quan đến Lời Phát Biểu về Sự Hội Đủ Điều Kiện của Ứng Cử Viên và Chức Danh trên Phiếu Bầu trong Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Ngày 9 Tháng Ba, 2021 để Bổ Sung cho Chức Vụ Khuyết của Giám Sát Viên Khu Vực Thứ Hai
Có một điều chỉnh cho giai đoạn công chúng kiểm tra đối với cuộc bầu cử này.
Tìm hiểu thêm về sự điều chỉnh cho giai đoạn kiểm tra ►

Sổ Tay của Ứng Cử Viên
Nếu quý vị tranh cử cho chức vụ, điều quan trọng là hãy đọc sổ tay của ứng cử viên.

Đọc Sổ Tay của Ứng Cử Viên ►

Cổng Thông Tin để Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên
Nếu quý vị muốn tranh cử cho một chức vụ, quý vị có thể bắt đầu quy trình tại cổng thông tin để lập hồ sơ ứng cử viên.

Bắt đầu quy trình lập hồ sơ ứng cử viên ►

Bảng Kê về việc Lập Hồ Sơ Ứng Cử Viên
Xem danh sách các ứng cử viên đã lập hồ sơ cho cuộc bầu cử sắp tới, và tình trạng lập hồ sơ của họ.

Xem bảng kê về việc lập hồ sơ ứng cử viên ►

Xem bản có thể in được cùa bảng kê về việc lập hồ sơ ứng cử viên ►

Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố về Vận Động Tài Chính
Mỗi cuộc bầu cử có các thời hạn để lập các báo cáo về vận động tài chính. Hãy xem lịch trình để tìm hiểu thêm.

Xem Lịch Trình Lập Hồ Sơ Công Bố Vận Động Tài Chính ►

Các Tài Liệu Pháp Lý Quan Trọng cho Cuộc Bầu Cử Sắp Tới
Tìm các tài liệu pháp lý như là thông báo pháp lý, việc rút thăm ngẫu nhiên và thứ tự trên phiếu bầu.

Xem các tài liệu pháp lý cho cuộc bầu cử sắp tới ►

Có Nội Dung Gì trên Phiếu Bầu
Xem tất cả các nội dung tranh cử sẽ được trình bày trên phiếu bầu, hoặc hội đủ điều kiện trên phiếu bầu cho cuộc bầu cử sắp tới.

Xem các nội dung trên phiếu bầu ►

Date:
03/09/2021
Archived:
No