Nhảy đến nội dung

Quan Sát Bầu Cử

Để Quan Sát Đêm Bầu Cử hãy bấm vào đây (việc phát sóng Đêm Bầu Cử bắt đầu lúc 7:45 giờ tối vào Đêm Bầu Cử)

Thông tin quan trọng, cập nhật liên quan đến việc quan sát bầu cử ở Quận Orange có thể được tìm thấy ở trang này. Chúng tôi đã cung cấp thông tin về lịch trình, các hướng dẫn quan sát, và phát sóng trực tiếp các hoạt động bầu cử khác nhau. Quý vị có thể báo cáo nếu phát sinh vấn đề với văn phòng chúng tôi.

Báo cáo vấn đề ở Trung Tâm Bầu Cử với văn phòng chúng tôi

Lịch trình Quan Sát Cuộc Bầu Cử Bãi Nhiệm Toàn Tiểu Bang

Xem Sổ Tay Hướng Dẫn Quan Sát Bầu Cử của chúng tôi ở đây.

Xem phát sóng trực tiếp của Quan Sát Bầu Cử bên dưới:

 

Xem các hướng dẫn về việc đích thân đến quan sát bầu cử.