Nhảy đến nội dung

Việc Bỏ Phiếu Bầu-qua-Thư

Cần Phải Làm Gì nếu Quý Vị Quên Ký Tên trên Phong Bì của Phiếu Bầu-qua-Thư

Quý vị có thể nhận được thông báo là quý vị không ký tên của mình trên phong bì của phiếu bầu-qua-thư khi quý vị gửi trả lại phiếu bầu. Chúng tôi có một mẫu đơn để giúp quý vị cung cấp chữ ký của mình nếu quý vị không ký tên cho phiếu bầu-qua-thư của quý vị.

Tải tờ khai cho phiếu bầu không ký tên ►

Cần Phải Làm Gì nếu Chữ Ký trên Phong Bì của Phiếu Bầu-qua-Thư Không Trùng Khớp Với Chữ Ký của Quý Vị trong Hồ Sơ

Quý vị có thể nhận được thông báo rằng chữ ký trên phong bì phiếu bầu-qua-thư của quý vị không khớp với chữ ký của quý vị trong hồ sơ. Chúng tôi có một mẫu đơn để giúp quý vị xác nhận chữ ký trên phiếu bầu-qua-thư của quý vị là đúng.

Tải tờ khai xác nhận chữ ký cho phiếu bầu-qua-thư ►

Cần Phải Làm Gì Nếu Quý Vị Quên Ký Tên trên Phong Bì Bỏ Phiếu Có Điều Kiện

Tải tờ khai cho phong bì phiếu bầu có điều kiện không ký tên ►

Bỏ Phiếu Bầu-qua-Thư và Trung Tâm Bầu Cử

Bắt đầu từ năm 2020, mỗi cử tri trong Quận Orange sẽ nhận được phiếu bầu-qua-thư. Để tìm hiểu thêm về các thay đổi sắp tới ở Quận Orange bao gồm việc bỏ phiếu ở Trung Tâm Bầu Cử, hãy truy cập phần Trung Tâm Bầu Cử trên trang mạng của chúng tôi. 

Tìm hiểu thêm về Trung Tâm Bầu Cử ở Quận Orange ►

Hướng Dẫn Chi Tiết cho Phiếu Bầu-qua-Thư
Các hướng dẫn của chúng tôi mô tả chi tiết về các nguyên tắc và luật lệ liên quan đến việc bỏ phiếu bầu-qua-thư. Điều quan trọng là quý vị hãy đọc các hướng dẫn này để hoàn tất và gửi trả lại phiếu bầu-qua-thư của quý vị. 

Đọc các hướng dẫn cho phiếu bầu-qua-thư ►

Hướng Dẫn Chi Tiết cho Phiếu Bầu-qua-Thư Đối Với Cử Tri Trong Quân Đội/Ở Hải Ngoại
Các hướng dẫn của chúng tôi mô tả chi tiết về các nguyên tắc và luật lệ liên quan đến việc bỏ phiếu bầu-qua-thư. Điều quan trọng là quý vị hãy đọc các hướng dẫn này để hoàn tất và gửi trả lại phiếu bầu-qua-thư của quý vị. 

Xem các hướng dẫn cho phiếu bầu qua thư đối với cử tri trong quân đội/ở hải ngoại ►

Yêu cầu Phiếu Bầu Thay Thế
Nếu quý vị cần một phiếu bầu-qua-thư thay thế vì bất kỳ lý do gì, vui lòng bấm vào bên dưới để tiếp tục. Quý vị phải xác nhận thông tin cử tri của mình, sau đó hoàn tất một mẫu đơn trên trực tuyến.

Yêu cầu một phiếu bầu thay thế ►

Phiếu Bầu Khẩn Cấp

Bấm vào đây để tải tờ khai cho phiếu bầu khẩn cấp định dạng PDF ►

Số Phiếu Bầu Qua Thư Được Gửi Qua Bưu Điện

Xem số phiếu được gửi bưu điện mỗi ngày cho cuộc bầu cử hiện tại ►

Số Phiếu Bầu Qua Thư Được Gửi Trả Lại

Xem số phiếu được gửi trả lại mỗi ngày cho cuộc bầu cử hiện tại ►