Nhảy đến nội dung

Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử

Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Tháng Mười Một 2020

 

Do dịch COVID-19, Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange sẽ công bố Kế Hoạch Phác Thảo/Phần Bổ Sung cho Tháng Mười Một 2020 của sở để giải thích về cách mà Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020 sẽ được tổ chức an toàn, bảo mật, và minh bạch.

 

Báo Cáo về Cách Điều Hành Bầu Cử để Đối Phó với Dịch COVID-19

Sau khi xem xét các thách thức của dịch COVID-19, Sở Ghi Danh Cử Tri đã công bố một báo cáo về những thay đổi và quy trình sẽ được áp dụng trong Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020. Khi nhận biết rằng tình huống có thể thay đổi nhanh chóng, Sở Ghi Danh Cử Tri đã thực hiện các phương pháp chủ động và chuẩn bị và chia sẻ thông tin với công chúng và các khu vực có thẩm quyền pháp lý về bầu cử khác để hỗ trợ việc lập kế hoạch của họ.

Để có thêm thông tin chi tiết về việc lập kế hoạch và các quy trình liên quan đến COVID-19, vui lòng đọc Báo Cáo về Cách Điều Hành Bầu Cử để Đối Phó với Dịch COVID-19.

 

Kế Hoạch Phác Thảo/Phần Bổ Sung cho Tháng Mười Một, 2020

Cho các câu hỏi bổ sung hoặc yêu cầu thêm thông tin, vui lòng gọi số 714-567-7600 hoặc truy cập ocvote.com.

Lịch trình của các Buổi Họp Cộng Đồng theo Quy Định

 

Trình Bày các Góp Ý

Quý vị có thể trình bày các góp ý của công chúng bằng cách nộp mẫu đơn theo đường dẫn sau: Góp Ý

Giai Đoạn 10 ngày để công chúng xem xét Phần Bổ Sung cho Tháng Mười Một 2020 sẽ kết thúc vào Ngày 20 Tháng Tám, 2020 lúc 5 giờ chiều. Tất cả góp ý phải được nhận trễ vào thời hạn này.


 

Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ Tháng Ba 2020

 

Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử Sau Cùng (EAP)

Bản EAP sau cùng đã được chấp thuận bởi Tổng Thư Ký Tiểu Bang và đã được công bố và có thể được truy cập bên dưới. Khi hoàn tất, bản dịch của EAP Sau Cùng bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Đại Hàn, tiếng Tagalog, và tiếng Ba Tư cũng sẽ được công bố trên trang mạng.

Cho các câu hỏi bổ sung hoặc yêu cầu thêm thông tin, vui lòng gọi số 714-567-7600 hoặc truy cập ocvote.com.

Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử Sau Cùng

 

Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử được Chỉnh Sửa (EAP)

Bản EAP có chỉnh sửa đã được công bố và có thể truy cập bên dưới. Một khi hoàn tất, bản dịch của Bản Thảo EAP bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Đại Hàn, tiếng Tagalog, và tiếng Ba Tư cũng sẽ được công bố trên trang mạng này.

Cho các câu hỏi bổ sung hoặc yêu cầu thêm thông tin, vui lòng gọi số 714-567-7600 hoặc truy cập ocvote.com.


Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử được Chỉnh Sửa

Thông Báo cho Công Chúng

 

Bản Thảo của Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử (EAP)

Bản Thảo EAP đã được công bố và có thể truy cập bên dưới. Bản thảo EAP được biên dịch qua tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Đại Hàn, tiếng Tagalog, và tiếng Ba Tư cũng được công bố.

Cho các câu hỏi bổ sung hoặc yêu cầu thêm thông tin, vui lòng gọi số 714-567-7600 hoặc truy cập ocvote.com.

Bản Thảo Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử