Nhảy đến nội dung

Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử

Cuộc Tổng Tuyển Cử Bầu Tổng Thống Tháng Mười Một 2020

 

Bản Thảo của Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử (EAP)

Bản Thảo EAP đã được công bố và có thể truy cập bên dưới. Nhận xét của công chúng sẽ được chấp nhận trong vòng mười (10) ngày sau khi bản thảo EAP được công bố; thời hạn là 5 giờ chiều Thứ Sáu, Ngày 26 Tháng Sáu. Bản thảo EAP được biên dịch qua tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Đại Hàn, tiếng Tagalog, tiếng Ba Tư, tiếng Hindi, tiếng Nhật, và tiếng Gujarati cũng sẽ được công bố khi hoàn tất.

Cho các câu hỏi bổ sung hoặc yêu cầu thêm thông tin, vui lòng gọi số 714-567-7600 hoặc truy cập ocvote.com.
Bản Thảo của Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử

 

Gửi Góp Ý về EAP

Quý vị có thể gửi các góp ý của công chúng bằng cách dùng mẫu đơn tại đường dẫn sau: Góp Ý EAP

 


 

Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Sơ Bộ Tháng Ba 2020

 

Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử Sau Cùng (EAP)

Bản EAP sau cùng đã được chấp thuận bởi Tổng Thư Ký Tiểu Bang và đã được công bố và có thể được truy cập bên dưới. Khi hoàn tất, bản dịch của EAP Sau Cùng bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Đại Hàn, tiếng Tagalog, và tiếng Ba Tư cũng sẽ được công bố trên trang mạng.

Cho các câu hỏi bổ sung hoặc yêu cầu thêm thông tin, vui lòng gọi số 714-567-7600 hoặc truy cập ocvote.com.

Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử Sau Cùng

 

Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử được Chỉnh Sửa (EAP)

Bản EAP có chỉnh sửa đã được công bố và có thể truy cập bên dưới. Một khi hoàn tất, bản dịch của Bản Thảo EAP bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Đại Hàn, tiếng Tagalog, và tiếng Ba Tư cũng sẽ được công bố trên trang mạng này.

Cho các câu hỏi bổ sung hoặc yêu cầu thêm thông tin, vui lòng gọi số 714-567-7600 hoặc truy cập ocvote.com.


Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử được Chỉnh Sửa

Thông Báo cho Công Chúng

 

Bản Thảo của Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử (EAP)

Bản Thảo EAP đã được công bố và có thể truy cập bên dưới. Bản thảo EAP được biên dịch qua tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Đại Hàn, tiếng Tagalog, và tiếng Ba Tư cũng được công bố.

Cho các câu hỏi bổ sung hoặc yêu cầu thêm thông tin, vui lòng gọi số 714-567-7600 hoặc truy cập ocvote.com.

Bản Thảo Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử